Các Điều Khoản Và Điều Kiện
Trách Nhiệm Của Khách Hàng
Thông tin trên trang web này không hướng đến cư dân của Hoa Kỳ hoặc Úc hoặc bất kỳ quốc gia cụ thể nào bên ngoài Singapore và không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với pháp luật hoặc quy định tại nước đó. Khách hàng truy cập trang web này có trách nhiệm xác định rõ các điều khoản và tuân thủ bất kỳ điều luật hoặc quy định nào tại địa phương mà họ phải tuân theo.
Loại Hình Tư Vấn Được Cung Cấp Cho Bạn
GloviceFX (BMI) cung cấp một dịch vụ chỉ thực thi. Thông tin về các sản phẩm tài chính trên trang web này nhằm mục đích lưu hành chung và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Trước khi quyết định đầu tư, bạn nên đánh giá xem thông tin trên trang web này có phù hợp với mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư cụ thể của bạn hay không. Bạn có thể tự mình thực hiện đánh giá này hoặc nhờ sự hỗ trợ của cố vấn tài chính độc lập theo một hợp đồng riêng biệt, nếu bạn thấy phù hợp. Thông tin trên trang web này không phải là lời đề nghị hay lời chào mời giao dịch, cũng không phải là lời khuyến nghị đầu tư vào tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính được cung cấp bởi tất cả các thành viên của các công ty thuộc nhóm GloviceFX (BMI).
Tuyên Bố Rủi Ro
CFDs là sản phẩm có đòn bẩy. Giao dịch CFD có thể không phù hợp với tất cả mọi người và có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá mức đầu tư ban đầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.
Do rủi ro liên quan, bạn chỉ nên thực hiện các giao dịch đó nếu bạn hiểu bản chất của các hợp đồng (và các mối quan hệ hợp đồng) mà bạn sẽ tham gia và mức độ rủi ro của bạn. Giao dịch CFD có thể không phù hợp với nhiều thành viên. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem giao dịch như vậy có phù hợp với mình hay không dựa trên kinh nghiệm, mục tiêu, nguồn tài chính của bạn và các trường hợp liên quan khác. Khi cân nhắc có nên giao dịch hay không, vui lòng lưu ý các yêu cầu ký quỹ, hoa hồng, phí và các khoản phí khác mà bạn sẽ phải chịu. Các khoản phí này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng của bạn (nếu có) hoặc làm tăng khoản lỗ của bạn.
Sản Phẩm Và Dịch Vụ
Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu trên trang web này đều do chúng tôi cung cấp. Việc xác định hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc mạng nào của bên thứ ba không phải là sự chứng thực của các sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web hoặc mạng đó. Trang web này có thể cho phép bạn truy cập các trang web và mạng do những người không phải là công ty chúng tôi cung cấp thông qua văn bản hoặc liên kết khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tài liệu nào trên bất kỳ trang web hoặc mạng nào không thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của chúng tôi. Bạn công nhận quyền truy cập của bạn vào các trang web hoặc mạng khác thông qua liên kết như vậy có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin nhất định về bạn cho chủ sở hữu của trang web hoặc mạng đó.
Đề Nghị Của Bên Thứ Ba
Trang web này có thể chứa tham chiếu về các ưu đãi hoặc khuyến mãi đặc biệt khác của những bên không thuộc nhóm công ty GloviceFX (BMI). Theo bất kỳ luật hiện hành nào, chúng tôi không đảm bảo hoặc đại diện về chất lượng, độ chính xác, khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho mục đích của hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn từ các bên này. Việc bạn nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ từ những người này là rủi ro của riêng bạn. Bạn bồi thường cho từng thành viên trong nhóm công ty của GloviceFX (BMI) về mọi trách nhiệm pháp lý, mất mát, thiệt hại, chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ từ một bên thứ ba được đề cập trên trang web này.
Xử Lý
Trang web này chứa các mục công cộng và khách hàng. Mục khách hàng có thể truy cập được đối với những khách hàng đã mở tài khoản và có nền tảng internet của chúng tôi. GloviceFX (BMI) MT4 Terminal cho phép bạn mở và đóng các vị trí với chúng tôi và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin tài khoản bao gồm các vị trí mở của bạn cũng như các tính năng khác. Bạn có thể mở hoặc đóng một vị trí trên màn hình nhập bằng cách nhấn vào nút có liên quan. Một xác nhận sẽ xuất hiện trên màn hình và vị trí mới sẽ được phản ánh trong thông tin tài khoản của bạn.
Dữ Liệu Thị Trường
Liên quan đến bất kỳ dữ liệu thị trường hoặc thông tin nào khác mà chúng tôi hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào hiển thị trên Trang web, (a) dữ liệu đó chỉ mang tính chất biểu thị và nhà cung cấp đó không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nếu dữ liệu hoặc thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ về bất kỳ khía cạnh nào; (b) chúng tôi và nhà cung cấp đó không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động nào mà bạn thực hiện hoặc không thực hiện dựa trên dữ liệu hoặc thông tin đó; (c) dữ liệu hoặc thông tin đó là độc quyền của chúng tôi và / hoặc nhà cung cấp đó và bạn không được phép truyền lại, phân phối lại, xuất bản, tiết lộ hoặc hiển thị toàn bộ hoặc một phần dữ liệu hoặc thông tin đó cho các bên thứ ba trừ khi có thể được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định.
Bảo Mật
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn số tài khoản và mật khẩu khi mở tài khoản với chúng tôi. Bạn nên giữ bí mật những chi tiết này và không nên tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ hướng dẫn hoặc thông tin liên lạc nào do bạn hoặc nhân danh bạn (thông qua trang web của chúng tôi) thực hiện đều có rủi ro của riêng bạn. Bạn cho phép chúng tôi dựa vào và hành động, và coi như được ủy quyền đầy đủ và ràng buộc đối với bạn. Bất kỳ hướng dẫn nào được cung cấp cho chúng tôi mà chúng tôi tin tưởng, được cung cấp bởi bạn hoặc thay mặt bạn bởi bất kỳ đại lý hoặc trung gian nào mà chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí, được bạn ủy quyền hợp lệ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền dựa vào số tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn để nhận dạng bạn và đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai không được bạn ủy quyền hợp lệ.
Miễn Trừ Trách Nhiệm Và Giới Hạn Trách Nhiệm
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu khi sử dụng hoặc truy cập vào trang web này, hoặc thất bại của chúng tôi trong việc cung cấp trang web này. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc sơ suất, vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm bất kỳ luật nào do chúng tôi không cung cấp trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này hoặc đối với bất kỳ vấn đề nào với trang web này, không thể loại trừ hợp pháp, bị giới hạn, theo tùy chọn của chúng tôi và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, để cung cấp lại trang web này hoặc bất kỳ phần nào của nó cho bạn hoặc để trả tiền cho việc cung cấp lại.
Quyền Hạn
Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật có hiệu lực tại Cộng hòa Seychelles và các bên không thể hủy ngang đệ trình lên cơ quan tài phán không độc quyền của các tòa án ở Cộng hòa Seychelles để xác định bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Điều khoản và Điều kiện.
Sửa Đổi
Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web này, nhưng thông tin cung cấp trên trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các điều khoản và điều kiện này có thể được chúng tôi sửa đổi bất kỳ lúc nào và bạn đồng ý tiếp tục bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này khi được sửa đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách công bố các Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi trên trang web này - chúng tôi sẽ không thông báo riêng cho bạn về những thay đổi này.
Tính Hiệu Lực Từng Phần
Nếu toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của một điều khoản trong các Điều khoản và Điều kiện này là vô hiệu, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp tại một khu vực tài phán thì điều khoản đó hoặc nếu được phép, phần có liên quan của nó sẽ bị cắt bỏ đối với khu vực tài phán đó. Phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện sẽ có đầy đủ hiệu lực và hiệu lực hoặc khả năng thực thi của điều khoản đó ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác không bị ảnh hưởng. Điều khoản này sẽ không có hiệu lực nếu việc cắt bỏ làm thay đổi bản chất cơ bản của Điều khoản và Điều kiện hoặc trái với chính sách công.
Sở Hữu Trí Tuệ
Tất cả bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong nội dung của trang web này thuộc về chúng tôi hoặc bên thứ ba bao gồm cả người cấp phép của chúng tôi. Nội dung này có thể bao gồm tên, thuật ngữ và / hoặc dữ liệu có thể được xác định hoặc có thể không được xác định bằng ký hiệu xác định nó là tên, thuật ngữ hoặc mục mà bản quyền được yêu cầu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký. Việc thiếu bất kỳ ký hiệu nào như vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, không được hiểu là tên, thuật ngữ hoặc dữ liệu không phải là trí tuệ của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Bất kỳ tài sản trí tuệ nào của bên thứ ba được chúng tôi sử dụng trong nội dung trang web của chúng tôi không được hiểu là chủ sở hữu bên thứ ba tài trợ, xác nhận hoặc theo bất kỳ liên kết nào với chúng tôi hoặc với doanh nghiệp của chúng tôi, cũng họ cũng không được đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về khả năng tư vấn kinh doanh các sản phẩm của chúng tôi.
Ngoại trừ trường hợp cần thiết để xem thông tin trên trang web này trên trình duyệt của bạn, hoặc khi được phép theo luật hiện hành hoặc các Điều khoản và Điều kiện này, không có thông tin hoặc nội dung nào trên trang web này có thể được sao chép, điều chỉnh, tải lên cho bên thứ ba, được liên kết, đóng khung , được thực hiện công khai, phân phối hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào bằng bất kỳ quy trình nào mà không có sự đồng ý cụ thể bằng văn bản của chúng tôi.
Apple, logo của Apple, Apple Watch, iPod, iPad, iPod touch và iTunes là các nhãn hiệu của Apple Inc, được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. iPhone là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc.
Android và Chrome là các nhãn hiệu của Google Inc.
Windows là nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Thông Báo
Chúng tôi có thể gửi thông báo đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với địa chỉ email của bạn. Bất kỳ thông báo nào do chúng tôi gửi đến địa chỉ email của bạn đều được coi là đã gửi sau khi chúng tôi gửi.
Chấm Dứt
Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng trang web này nếu chúng tôi nhận định rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện.

Email

support@glovicefx.com


Chênh lệch thị trường cực thấp, không requote, STP và DMA đầy đủ, tính minh bạch tuyệt đối và công nghệ giao dịch mới nhất